Somos unha empresa especializada na realizacion de traballos verticais e en altura para comunidades de veciños e particulares ou industria.

Entre os servicios e mantementos que podemos destacar, se atopan:

· Impermeabilizacions e sellado de filtracios en fachadas, patios de luces, medianeras, …

· Limpeza de canalons , cristais, cubertas, fachadas, …

· Reparacions de baixantes, canalons , saidas de gases, chimeneas, miniondas, …

. Instalacion de elementos publicitarios, sistemas anti-aves, baixantes, cables de telecomunicacions, canaletas, …

· Aillamento termico por insuflado ou proxectado, para evitar humedades por condensacion.

·Proxectado de proteccion pasiva de estucturas contra o lume.

· Aillamento acustico por insuflado de locais comerciales e vivendas.

· Podas e talas en altura.

· Desbroce de taludes e instalacion de malla de retención.

Para poder levar a cabo estes servicios con seriedade e seguridade, contamos con profesionais formados para este tipo de traballo, que cumplen con toda a normativa de seguridade conforme a lei de prevencion de riscos laborais de R.D. 1215/1997 e R.D. 217/2004 e empregando os equipos de protección individual necesario para cada caso.