Dispoñemos de diferentes aillantes para poder acceder con garantia a todo tipo cavidades.

Aillamentos insuflados en vivendas, materiais e usos:

Lana mineral blanca fina para insuflado o inxección: Material derivado do vidrio reciclado en forma de nódulos de lana mineral a granel, polo tanto insuflable entre muros e tabiques. Este producto ten a ventaxa de ter unhas propiedades singulares, como que e imputrescible e resistente a ambientes húmedos, resistente al fuego M0 o A1.

Aplicase  en:

 • Cámaras de ventilación en fachadas a partir de 4 cm de espesor
 • zonas de chimeneas
 • Patinillos de tuberías
 • Falsos techos bajo soportales (con tuberías de agua)
 • Fachadas de edificios públicos o de pública concurrencia
 • Falsos techos en locales de pública concurrencia
 • Cubiertas con riesgo de goteras o pequeñas zonas temporalmente expuestas a la lluvia y el viento
 • En medianeras y falsos techos acústicos
 • Fachadas de edificios públicos o de pública concurrencia
 • En medianeras
Valor Lambda 0,034 W/(m*K)
Valor u = 1-2 permite la transpiración
Lana mineral Blanca
Celulosa a Granel, se emprega como aillamento térmico en cubertas, cavidades de tabiquería seca ou escaiola, estructuras de madeira, sobre forxados de bovedilla e viguetas e en xeneral en rehabilitación de vivendas. Ten as ventaxas de ser un material moi económico, fácil de aplicar, penetra en todolos ocos de forma uniforme e por eso e perfecto para evitar pontes térmicos. Tamén se puede aplicar como aillamento proxectado humedecéndoo durante o proxectado e diluindo un pegamento especial durante la proxección. O seu tratamiento con aditivos da propiedades ignífugas, funxicidas e protección contra insectos. Esta especialmente indicado para aillamiento estival, dada a sua capacidad específica de almacenamento de calor.

Aplicase en:

 • baixo cuberta de palomero
 • sobre forxados
 • en buhardilla, insuflado entre lámina de ieso e cuberta
 • en falsos teitos
 • en tabiques de láminas de ieso
 • en trasdosados de láminas de ieso
 • en medianeras e falsos teitos acústicos
Valor Lambda 0,038 W/m*K
Valor u 1,0-2,0 permite transpiración
Celulos triturada e tratada.

Lana de roca fina para insuflado o inyección: Material derivado da pedra volcánica e coque en forma de nódulos de lana de roca a granel, por tanto insuflable entre muros e tabiques. Este producto ten a ventaxa de ser un producto con propiedades singulares, como que e imputrescible e resistente a ambientes húmedos, resistente o lume M0 o A1.

Aplicase  en:

 • zonas de chimeneas
 • Patinillos de tuberías
 • Falsos techos bajo soportales (con tuberías de agua) hasta 10 cm de espesor
 • Cámaras de ventilación en fachadas hasta 10 cm de espesor
 • Fachadas de edificios públicos o de pública concurrencia hasta 10 cm de espesor
 • Falsos techos en locales de pública concurrencia hasta 10 cm de espesor
 • Cubiertas con riesgo de goteras o pequeñas zonas temporalmente expuestas a la lluvia y el viento
 • En medianeras y falsos techos acústicos
Valor Lambda 0,038 W/(m*K)
Valor u = 1-2 permite a transpiración
Lana de roca fina

Lana de roca basta tipo borra para proxectar: Material derivado da pedra volcánica e coque en forma de nódulos de lana de roca a granel.  Este producto ten a ventaxa de ser un producto con boas propiedades, como que e imputrescible e resistente a ambientes húmedos, resistente o lume M0 o A1.

O seu aspecto e mais basto por que aplicase  en:

 • zonas de chimeneas
 • Patinillos de tuberías
 • Falsos teitos baixo soportais (con tuberías de auga) a partir de 10 cm de espesor
 • Cámaras de ventilación en fachadas a partir de 10 cm de espesor
 • Fachadas de edificios públicos ou de pública concurrencia
 • Falsos teitos en locais de pública concurrencia a partir de 10 cm de espesor
 • Cubertas con risco de goteras ou pequenas zonas temporalmente expostas a chuvia e o vento, a partir de 10 cm de espesor
 • En medianeras y falsos techos acústicos a partir de 10 cm de espesor
Valor Lambda 0,036 W/(m*K) insuflado
Valor Lambda 0,045 W/(m*K) proyectado
Valor u = 1-2 permite la transpiración
Lana de roca basta

Fibra de madeira a granel Steicozell, puedese insuflar en cubertas, aillamento de cavidades de tabiquería seca ou escaiola, aillamento de estructuras de madeira, aillamento sobre forxados de bovedilla e viguetas e en xeral aillamento en rehabilitación de vivendas. Ten ventaxas de ser un material moi económico, fácil de aplicar, penetra en todolos ocos de forma uniforme e por eso e perfecto para evitar pontes térmicos.

O seu tratamento con aditivos, da propiedades ignífugas, fungicidas e protección contra insectos. Especialmente indicado para aillamiento estival, dada a sua capacidade específica de almacenamento de calor

Aplicase en:

 • baixo cuberta de palomero
 • sobre forxados
 • en buhardilla, insuflado entre lámina de ieso e cuberta
 • en falsos teitos
 • en tabiques de láminas de ieso
 • en trasdosados de láminas de ieso
 • en medianeras e falsos teitos acústicos
Valor Lambda 0,038 W/m*K
Valor u = 1-2, permite la transpiración
Fibra de madeira

Boliñas de poliestireno con grafito a granel. O poliestireno expandido EPS e un producto derivado do petróleo, nesta forma de boliña e novedoso, a importamos de Centroeuropa e ten excelentes propiedades aillantes para cámaras e aillamento entre muro de fachada exterior e rasillón interior. As boliñas se insuflan a presión nas cámaras e posibilitan unha distribución homoxénea do aislamiento, evitando a presencia de pontes térmicos. As boliñas están impregnadas con grafito, de este xeito se reflexan as ondas de calor, antes de penetrar éstas no material aillante, cun excelente resultado no aillamento térmico.

 • zonas con presencia de condenaciones intersticiales
 • cámaras de ventilación finas, a partir de 2,0 cm de espesor
 • cámaras de ventilación con presencia de planchas de EPS
 • Ideal para aillar contra o frío gracias a sua conductividade mais baixa do mercado.
Valor Lambda de 0,033 W/(m*K)
Valor u = 1-2 permite la transpiración
Bolitas EPS con Grafito

Aillamento acústico en Galicia.

Como insonorizar, por partes ou integral??

Podese insonorizar unha vivenda ou un recinto por partes ou facer unha insonorización integral. Temos a posiblidade de aillar ruidos aéreos (voces, televisión, …) cunha medida de aillamento económica, localizando a fonte sonora  aérea.

Pola posible presencia de pontes acústicos na mayoría dos casos, non e posible aillar ruidos de impacto (sillas, tacones pisando o solado, caida de obxetos, …) sen realizar unha insonorización integral acústica. Nestos casos o mais eficaz e económico e acordar co veciño da vivenda superior, a instalacion dunha solera desolidarizada ou colocar unha moqueta. Si eso non fora posible, e os ruidos proveñen de moitos veciños, teremos que realizar obras importantes, posto que temos que insonorizar muros, tabiques, teitos, soleras, tuberías, armarios empotrados, portas e ventanas.

INSONORIZACION DE MURO:

Mediante a colocación de trasdosado tipo pladur e aillante fonoabsorbente Isofloc. Recomendanse espesor a partir de 80 mm de aillante para que o material absorbente actue sobre todalas frecuencias, tanto as baixas como as altas, reducindo substancialmente os ruidos aereos. A maiores colocaremos o tabique pladur (doble ou triple) obtendo un efecto desacoplador acustico, o unir un elemento flexible a un rixido e un espesor amplo a un espesor de muro fino. A continuacion colocarmos unha lamina viscoelastica intercalada entre os paneis de pladur conseguindo asi unha millor absorcion das baixas frecuencias e evitando a vibracion dos paneis.

Tabique MEDIAS prestaciones

Solución ideal para aillar ruidos aéreos en medianeiras veciñais.
Millora estimada do ruido aéreo hasta 15 dB(A)*). DnTA > 60 dB(A)*) Espesor recomendado 11 cm
Tabique ALTAS prestaciones

Solución recomendada para aillar ruidos aéreos en medianeiras veciñais con presencia intensa de ruidos aéreos, ou proximidade a locais con música. Na parede o vecino se lle pega ademáis unha membrana acústica adicional.
Millora estimada do ruido aereo ata 18 dB (A)*). DnTA> 60-63 dB (A)*). Espesor  recomendado 11 cm.
Tabique MAX prestaciones
Solucion recomendada para aillar locais comerciais, bares e discotecas con necesidade das maximas prestacions. Na parede medianera peganse adicionalmente un conxunto de duas laminas acusticas sobrepostas e unha lamina PE.
Millora estimada do ruido aereo de ata 22 dB(A)*). DnTA > 67 dB(A) *). Espesor necesario en locais de concurrencia pública > 15 cm. Espesor isofloc > 10 cm. Espesor en viviendas 12 cm.

*) Todos estes valores obtiveronse por extrapolación e ensaios en condicions de laboratorio e poden non coincidir cos do seu local ou vivenda.

INSONORIZACION DE TECHO:

Mediante a colocación de falsos teitos con perfilería de aluminio tipo pladur, recheo de material fonoabsorbente ISOFLOC, idealmente entre 10 e ata 30 cm baixo forxado. Recomendanse espesores a partir de 80 mm de aillante para que o material absorbente actue sobre todalas frecuencias dos focos sonoros aereos, tanto baixas como altas. O falso teito de tipo pladur, debera ter unios elasticas nas esquinas, para que actue como elemento acustico desacoplante, dado o seu espesor fino frente o forxado e a sua menor rixides. Intercalando entre os paneis de tipo pladur, unha lamina viscoelastica , conseguiremos millorar a absorcion de baixas frecuencias e evitaremos a vibracion dos paneis.

F.techo MEDIAS prestaciones
Solucion ideal para aillar ruidos aereos . Millora estimada do ruido de ata 17 dB(A). DnTA > 60 dB(A). Espesor recomendado 11 cm.
F.techo ALTASprestaciones
Solucion recomendada para aillar intensos ruidos aereos , ou proximidade a locais con musica. No teito pegase ramen unha lamina acustica adicional. Millora acustica estimada 21 dB (A)*);DnTA > 65 dB(A).*) Espesor recomendado 11 cm.
F.techo MAX prestaciones

Solución recomendada para aillar locales comerciais, bares e discotecas, con necesidade de maximas prestacions. Baixo o forxado pegase un conxunto de duas laminas acusticas adicionais sobrepostas cunha lamina de PE. Millora acustica estimada 25 dB(A) *). DnTA > 70 dB(A)*). Espesor recomendado en locais de pública concurrencia 15 cm. Espesor recomendado en vivendas 12 cm.

*) Todos estes valores obtiveronse por extrapolación e ensaios en condicions de laboratorio e poden non coincidir cos do seu local ou vivenda.

Aillamento térmico proxectado

Proxectado de Promaspray T

Este procedemento de proxeción de lana de roca con base cementosa e idoneo tanto para obra nova, como obra de rehabilitación ea que se pode aplicar en húmedo…

hombreproyectando2

Podese aplicar como aillamento interior, baixo teitos, estructuras, sobre formigón ou aceiro.

Ten a gran ventaxa de ser un sistema de aillamento lixeiro que cubre todolos espazos, puidendo cubrir pontes térmicos a vez que está libre de xuntas.

Aillamento dun tabique

Cun único proceso conseguese aillar aplicando una capa fina duns poucos centímetros ou ben aplicando unha capa maciza, que queda estéticamente rematada cun rodillo.

viga-protegida-con-lana-de-

Para activar os esforzos de cohesión da lana de roca proxectada, humedecense os copos de Promaspray cunha nebulosa de auga. Unha vez rematada a proxección repasase a superficie no caso de maiores espesores cun rodillo.

Aillamento dun forxado

Podese aillar tamén en horizontal, proxectando dende abaixo. Dependendo da rugosidade  da capa teran que ser mais finas ou gruesas. Para darlle un acabado mas consistente podese reforzar cunha malla.

promaspray-f250-esquema

Protección pasiva proxectada


Mediante o proxectado de lana mineral con cemento Promaspray F250 para protección pasiva do lume e con axuda dunha máquina conseguese protexer a estructura o lume a vez que tamén se aílla térmicamente, gracias a proxeccion dunha lana mineral misturada con cemento e auga, baixo, o redor ou sobre a estructura.

proyectado-promaspray-250


Podese aplicar para cubrir superficies baixo forxados, vigas de formigon e metalicas, pilares de formigon e metalicos, cerchas metalicas ou calquera superficie que precise unha proteccion pasiva.

Tamen se emprega para acondicionar estructuras os requerementos da normativa ou licenzas de apertura en locais publicos, naves industriais, garaxes e estructuras en xeral.

proyectado-estructura-rodil


En definitiva, o manto de lana, cemento e auga, fará que a estructura consiga superar un requerimento de protección o lume de RF 30, RF60, RF90, RF120 ou RF180 según cada caso. O único que debe facerse e adaptar o espesor do manto protector o requerimento específico.